NIEUW!!! Ga nu naar Spotify of Apple Podcasts en abonneer je op de 'Uitvaartunie Vlaanderen Podcast'! 🎙️ Mis deze unieke kans niet.

x

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop door Smet Uitvaart bvba van goederen en diensten, met uitsluiting van alle andere voorwaarden die de afnemer (hierna ‘klant’) op welk ogenblik ook zou meedelen. Eventuele afwijkende voorwaarden moet de onderneming uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard hebben. Door het plaatsen van een bestelling bevestigt de klant kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaar- den en deze te aanvaarden in relatie met de onderneming.
 2. Alle bestellingen gebeuren in eigen naam, met uitsluiting van zaakwaarneming, en met sterkmaking van de klant voor de erfgenamen. Daarenboven wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de klant hoofdelijk borg staat voor de betaling van de factuur door de erfgenamen.
 3. Klachten over gebreken in geleverde goederen en/of diensten en die bij de levering of uitvoering werden vastge- steld, of redelijkerwijze konden worden vastgesteld, moet de klant indienen bij gedetailleerde aangetekende brief en dit binnen de acht (8) dagen na levering of uitvoering. Na deze termijn kan geen enkele klacht nog aanvaard worden.
 4. De waarborg van de onderneming beperkt zich tot de vervanging van de geleverde goederen of tot herstel van het gebrek in de dienstverlening, of indien dit onmogelijk blijkt, tot teruggave van het geheel of een gedeelte van de gefactureerde prijs. De onderneming is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die de klant zou hebben geleden.
 5. De onderneming is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet‐uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle die de onderneming of haar leveranciers raken, en dit ongeacht of deze gebeurtenissen al dan niet voorzienbaar zijn geweest.
 6. De onderneming factureert de klant voor de goederen en diensten die de klant overeenkomstig de ondertekende bestelbon heeft besteld en aan de tarieven die deze bestelbon voor de betreffende goederen en diensten heeft vastgelegd. Facturen hebben enkel betrekking op de goederen en diensten waarnaar zij uitdrukkelijk verwijzen, met uitsluiting van alle andere goederen en diensten die bij de onderneming voor of door de klant zouden zijn besteld. Alle facturen zijn contant betaalbaar op factuurdatum. Iedere vertraging in de betaling van een factuur doet vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest lopen van twaalf procent (12%) per jaar vanaf de vervaldag.
  Onverminderd voorgaande alinea wordt het factuurbedrag uit hoofde van forfaitaire schadevergoeding, verhoogd met twaalf procent (12%) van het niet‐betaalde bedrag, met een minimum van honderd euro. Overeenkomstig de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, kan de klant zich beroepen op de gemeentelijke regels betreffende vergoeding van schade om een gelijkwaardige vergoeding te krijgen van de onderneming wanneer deze haar contractuele verplichtingen jegens de klant niet zou nakomen. Om ontvankelijk te zijn moet elke klacht betreffende een factuur gedetailleerd en bij aangetekende brief worden geformuleerd binnen acht (8) dagen na ontvangst van de factuur. Dat de onderneming niet onmiddellijk optreedt tegen een tekortkoming van de klant, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking door de onderneming om zich later op deze tekortkoming te beroepen.
 7. Ingeval aan de klant uitdrukkelijk termijnen van betaling worden toegestaan, zal de niet-betaling van het conven- tioneel verschuldigd bedrag op elke vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling van het verval van de gemakkelijkheid van betaling meebrengen, alsmede de onmiddellijk eisbaarheid van het openstaande saldo.
 8. Verbreekt de klant eenzijdig het contract, dan is hij gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van twintig pro- cent (20%).
 9. Bij gerechtelijke ontbinding lastens de klant, of ontbinding door de onderneming op grond van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, is de klant gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van vijftig procent (50%) van de totale aannemingssom. Wordt de overeenkomst ontbonden lastens de onderneming, dan kan de klant zich beroepen op de gemeentelijke regels betreffende vergoeding van schade om een gelijkwaardige vergoeding te verkrijgen van de onderneming.
 10. Alle overeenkomsten afgesloten met Smet Uitvaart bvba worden beheerst door het Belgisch recht.
 11. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.